Hamnens flytt västerut

Uddevalla hamn

I Uddevalla pågår ett långsiktigt strategiskt arbete som handlar om att flytta delar av hamnens verksamhet västerut. Kommunen och hamnen arbetar tillsammans för att kunna skapa nya företagsetableringar genom att förbereda för ett nytt industriområde på Fröland till förmån för att öppna upp inre hamnen för till exempel bostäder, handel och nya mötesplatser.

Planen är att succesivt flytta hamnens verksamhet från Badö till Sörvik och Fröland. Syftet är att utveckla staden längs Bäveåns vatten och möjliggöra visionen om att Uddevalla ska bli ett handelscenter för sjöfart-, järnväg- och vägtransporter.

Arbetet innebär att:

 • Avveckla Badö
  Hamnen och övriga verksamheter ska successivt lämna Badö och flytta till Sörvik och Fröland, närmre farleden. Badö ska i framtiden öppnas upp för allmänheten i syfte att låta staden växa västerut.

  Områdesutmaningar: Vid Badö finns förorenad mark, marksättning, skred- och översvämningsrisk. Området har en rasad kaj, utdömda kajer, magasin med stora brister och på vissa delar av järnvägsspåret ligger på instabil mark som behöver åtgärdas eller få ändrat användningsområde.

 • Vidareutveckla Sörvik
  Uddevalla hamn vill vidareutveckla sin verksamhet på Sörvik med ny trafik och nya affärer. Det pågår ett arbete med att optimera nyttjandet av ytan och de tre transportsätten sjöfart, järnväg och väg. Uddevalla hamn planerar också för en ny port/entré, godsmottagning, nya järnvägsspår och ytterligare magasin.

  Områdesutmaningar: Järnvägsanslutningen mellan Uddevalla bangård och Sörvik behöver ses över i sin helhet. Idag går järnvägen in vid en rangerbangård (harpa) på Badö, vidare mellan Kasenabbevägen och Kynningsrud, över ett lågt markområde med instabil mark.

 • Utveckla Fröland
  Frölandskajen har lagringsytor, roro-läge, fast röranläggning från kaj, en mobil lasttransportör. När bergtäkten är avslutad ska kommunen etablera ny infrastruktur i och på det nya industriområdet på Fröland. Redan nu förbereds delar av området.

  Områdesutmaningar: Kommunen har idag inte möjlighet att finansiera ett järnvägsspår ut till Fröland. Det kommunen kan göra är att justera befintliga spårreservat för att möjliggöra en framtida utbyggnad. Vilket ingår i det pågående detaljplanearbetet på såväl Fröland som Frölandsgärdet.

Kontakt

Victor Kullgren,

Projektledare

victor.kullgren@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Petter Larsson, +46 522‑69 79 39

Projektledare

petter.larsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00